Projecten

De ingediende aanvragen worden door het bestuur beoordeeld “wie wel en wie niet” in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.

Eerst wordt nagegaan, wat een aanvrager precies doet en wat die wil gaan doen met een eventueel toegekende uitkering. Dit moet uiteraard passen in de doelstellingen van het Dinamo Fonds.

Het bestuur is strikt in de zin dat onze bijdragen het “goede doel” zo direct mogelijk ten goede komen. Zo wordt er geen geld geschonken voor educatie of het uitgeven van boeken, voor dissertaties, voor studiereizen en dergelijke. Bij bestuursbesluit is afgesproken ons voorshands tot projecten op Nederlands grondgebied te beperken. Voor uitzonderingen moet wel een zeer dwingende reden bestaan.

Aanvragers verdienen uiteraard alleen toekenning van een uitkering indien ons duidelijk is gemaakt, dat wij met degelijke gegadigden te maken hebben. De financiën spelen dus ook een rol in de beoordelingsprocedure. Toekenning is tenslotte slechts mogelijk voorzover de middelen van het Dinamo Fonds reiken.

In de jaarverslagen van het Dinamo Fonds worden de begunstigde instellingen in een reeks van jaren gespecificeerd. Voorbeelden van soorten instellingen die van het Fonds ondersteuning kregen zijn:

Doelgroep Dierenwelzijn:
  • dierenasielen
  • dierenambulances
  • dierenopvangcentra
  • actiegroepen (indien ze binnen het kader van de wet blijven)
Doelgroep Natuurbehoud:
  • natuurontwikkelaars
  • natuurbeheerders
Doelgroep Monumentenzorg:
  • kerkgebouwen
  • molens
  • kastelen e.a. monumentaal cultureel erfgoed